อบจ.เชียงราย

ระบบรับสมัครออนไลน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป
1. เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา


2. เป็นพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 21 อัตรา
- ตำแหน่ง คนงาน(ปฏิบัติงานสถานีขนส่ง) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง คนงาน(ปฏิบัติงานสวน) จำนวน 7 อัตรา
- ตำแหน่ง คนงาน(ปฏิบัติงานป้องกันและบรรสาธารณภัย) จำนวน 3 อัตรา
- ตำแหน่ง คนงาน(ปฏิบัติงานขุดและเป่าบ่อบาดาล) จำนวน 6 อัตรา
- ตำแหน่ง คนงาน(ปฏิบัติงานสนามกีฬา) จำนวน 1 อัตรา
- ตำแหน่ง ภารโรง(ปฏิบัติงานโรงเรียน อบจ.เชียงราย) จำนวน 3 อัตรา