รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 4 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 21 อัตรา...

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ตำแหน่งผู้ช่วยแพย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา


อ่านประกาศ
...

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 18 อัตรา และ ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน 3 อัตรา


อ่านประกาศ

ขั้นตอนการสมัครสอบ


...
1.อ่านประกาศ
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดการสมัครสอบ
...
2.สมัครสอบ
กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ให้ครบถ้วน
...
3.ชำระเงิน
ค่าสมัครสอบตามประกาศ และส่งหลักฐานการชำระ
...
4.ตรวจสถานะ
การสมัครสอบผ่านระบบ พบปัญหาติดต่อฝ่ายรับสมัคร
...
5.พิมพ์ใบสมัคร
นำมาใช้เป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ