ระบบรับสมัครออนไลน์ อบจ.เชียงราย

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

การสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กรอกข้อมูลเพื่อค้นหา

ขั้นตอนการสมัครสอบ


...
1.อ่านประกาศ
ศึกษาข้อมูลรายละเอียดการสมัครสอบ
...
2.สมัครสอบ
กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง ให้ครบถ้วน
...
3.ชำระเงิน
ค่าสมัครสอบตามประกาศ และส่งหลักฐานการชำระ
...
4.ตรวจสถานะ
การสมัครสอบผ่านระบบ พบปัญหาติดต่อฝ่ายรับสมัคร
...
5.พิมพ์ใบสมัคร
นำมาใช้เป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ